Idari Para Cezasına Itiraz Hangi Sulh Ceza Hakimliği?

İdari para cezalarına karşı kararın tebliğ veya tefhiminden itibaren 15 gün içerisinde Sulh Ceza Hakimliğine başvurulabilir. İtiraz bakımından yetkili sulh ceza hakimliği idari yaptırımı uygulayan mercinin bulunduğu yer Sulh Ceza Hakimliğidir.
Sulh Ceza Hakimliği görev alanına giren bir uyuşmazlık söz konusu ise CMK hükümlerine bakmak gerekir. Bu noktada davaya bakma genel yetkisi suçun işlendiği yer mahkemesindedir. Başka bir deyişle kabahatler sonucu tatbik edilen cezalara karşı itirazda, kabahatin işlendiği yer mahkemesi genel yetkilidir.

İdari para cezalarına karşı idari para cezasına itiraz edilebilir.?

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 27. maddesine göre idari para cezalarına karşı Sulh Ceza Hakimliği ‘ne itiraz edilebilir. İdari para cezası ile birlikte ayrıca bir yaptırım kararı da verilmişse, örneğin para cezasıyla birlikte ayrıca işyerini kapatma cezası verilmişse, görevli mahkeme İdare Mahkemesi olmaktadır.

You might be interested:  Tiktoktan Nasıl Para?

İtiraz süresi idari para cezasına göre başlar.?

İtiraz süresi idari para cezasının ilgili kişiye tebliğinden, yani para cezasına dair yaptırım kararının eline ulaşmasından itibaren başlar. İdari para cezası, cezanın muhatabı olan kişiye gönderildiğinde bu cezaya itiraz süresinin ve itiraz merciinin gösterilmesi gerekir.

İdari para cezası ödenmezse cezanın tahsili yapılmamaktadır.?

İdari para cezası ödenmezse, cezanın tahsili amacıyla borçlu kişi hakkında yalnızca icra işlemleri yapılabilir. Uygulamada çoğu zaman kişi adına kayıtlı taşınmaz mallar ile araba veya banka hesaplarına haciz konulmaktadır. Kişinin evine giderek fiili haciz uygulaması yapılmamaktadır. Zaten, ev haczine gidilse bile kanunen ev eşyaları haczedilemez.

İdari para cezası ödenmediğinde hapis cezasına çevrilir?

Mahkemeler tarafından verilen para cezaları ödenmediğinde hapis cezasına çevrilir, idari para cezaları ödenmediğinde yalnızca icra-haciz işlemleri yapılabilir. İdari para cezası ödenmediğinde borçlunun hapse girmesi gibi bir durum söz konusu olamaz.

Idari para cezalarına itiraz nereye yapılır?

İdari para cezalarına itiraz, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 27. maddesi gereğince aksine bir düzenleme bulunmadıkça genel itiraz yolu ile yapılmaktadır. Kabahatler Kanunu’nun ilgili düzenlemeleri gereği itiraz mercii Sulh Ceza Mahkemeleridir.

Idari para cezasına itirazın reddi kararına itiraz nereye yapılır?

İdari Yaptırım Kararlarına Karşı Başvuru Yolu(KK.m.27)

İdarî para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idarî yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir.

Idari yaptırım kararlarına karşı nereye başvurulur?

Kabahatler Kanunu’nun ” Başvuru Yolu ” başlıklı 27.maddesinin 1.fıkrasında ” (1) İdarî para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idarî yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir.

You might be interested:  Kararmış Para Nasıl Parlatılır?

Idari para cezası hangi kanuna göre düzenlenir?

1) Kabahatler Kanununa Göre İdari Para Cezalarının Kesinleşmesi: 5326 sayılı Kanunun 27 ila 31 inci maddelerinde idari yaptırım kararlarına karşı başvuru yolu, başvurunun incelenmesi, itiraz yolu, vazgeçme ve kabul ile masrafların ve vekalet ücretinin ödenmesi hususları düzenlenmiştir.

Idari yaptırım karar tutanağı nereye ödenir?

İdari para cezaları, genel olarak mal müdürlüklerine ödenir. Bazı kurumların verdiği idari para cezaları, cezayı veren kurum tarafından tarafından tahsil edilmektedir.

Sulh ceza Hakimliğine itiraz dilekçesi nereye verilir?

SULH CEZA HAKİMLİĞİNİN KARARINA İTİRAZ SÜRESİ:

Suçtan zarar gören, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde, bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine itiraz edebilir.

Sokağa çıkma yasağı cezası itiraz dilekçesi nereye verilir?

Mevzuat gereği sokağa çıkma yasağı kapsamında tarafına idari para cezası kesilen vatandaşlarımız ceza tutanağının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ikamet ettikleri yerdeki Sulh Ceza Mahkemesine itiraz edebilirler.

Bakaya cezası nasıl iptal edilir?

Sevk edildikten sonra birliğe katılmayan kişi ‘bakaya’ sayılır. Hakkında verilen idari para cezasına karşı kişi mahkemeye başvurarak itiraz edebilir. Verilen ceza idari para cezası olduğu için Kabahatler Kanunu’na göre 15 gün içinde Sulh Ceza Mahkemesine başvurularak idari para cezasının iptali istenebilir.

Idari para cezası nereden sorgulanır?

İdari Para Cezası Nasıl Sorgulanır? İdari para cezası sorgulama işlemini en hızlı şekilde E-Devlet üzerinden Vergi, Harç ve Cezalar başlığı altından Kurum seçerek gerçekleştirebilirsiniz. İlgili hizmete hızlı girebilmek için E-Devlet’teki arama çubuğuna Vergi, Harç ve Cezalar yazabilirsiniz.

Idari para cezalarında zaman aşımı kaç yıl?

İdari Para Cezası Zaman Aşımı Süreleri

You might be interested:  Devlet Nasıl Para Basar?

Yüzbin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde beş yıl, Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde dört yıl, Ellibin Türk Lirasından az idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde üç yıldır.

Idari para cezası neye göre belirlenir?

İdare, para cezasına hükmederken ilgili kanunda belirtilmiş olması durumunda her yıl maliye bakanlığınca belirtilen yeniden değerleme oranı üzerinden hesaplama yaparak cezaya hükmektedir.

Idarî para cezaları hangi Kanun hükümlerine göre tahsil edilir?

5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde idari para cezalarının Devlet Hazinesine ödeneceği hükme bağlanmıştır. İdari yaptırım kararlarının kesinleşmesinden önce ve sonra olmak üzere ödeme yeri aşağıda belirtilmiştir.

5326 sayılı kabahatler Kanunu 32 maddesi nedir?

5326 sayılı Kabahatler Kanununun ” Emre aykırı davranış” başlıklı 32 nci maddesinde; ”Yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idari para cezası verilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector