Idari Para Cezasını Kim Kesebilir?

Kanunda açıkça gösterilen idari makam, kurul veya kamu görevlileri, görevli oldukları kamu kurumlarının görev alanına giren yerlerde idari para cezası vermeye yetkilidir. Bunun yanında Cumhuriyet savcıları ya da mahkeme tarafından da kanunda öngörülen hallerde idari para cezasına karar verilebilir.

Kabahatler Kanunu idari para cezasını kim verir?

(4) 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun yer bakımından yetki kuralları kabahatler açısından da geçerlidir. Madde 23- (1) Cumhuriyet savcısı, kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde bir kabahat dolayısıyla idarî yaptırım kararı vermeye yetkilidir.

Idari para cezası hangi Kanun?

1) Kabahatler Kanununa Göre İdari Para Cezalarının Kesinleşmesi: 5326 sayılı Kanunun 27 ila 31 inci maddelerinde idari yaptırım kararlarına karşı başvuru yolu, başvurunun incelenmesi, itiraz yolu, vazgeçme ve kabul ile masrafların ve vekalet ücretinin ödenmesi hususları düzenlenmiştir.

Idari para cezalarında zaman aşımı kaç yıl?

İdari Para Cezası Zaman Aşımı Süreleri

Yüzbin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde beş yıl, Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde dört yıl, Ellibin Türk Lirasından az idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde üç yıldır.

You might be interested:  Hızlı Cevap: Pybs Kazananlar Ne Zaman Para Alacak?

Idari para cezasını kim onaylar?

5326 sayılı Kanun idari para cezası verme yetkisini Cumhuriyet Savcılarına ve Mahkemelere de vermiş olup bu merciiler tarafından verilen idari para cezaları hakkında da bu Tebliğde yapılan açıklamalara göre işlem yapılacaktır.

Kabahatler kanununa itiraz nereye yapılır?

Kabahatler Kanunu’nun ilgili düzenlemeleri gereği itiraz mercii Sulh Ceza Mahkemeleridir. İdari para cezasının yanı sıra yaptırım da söz konusu ise ilgili merci İdare Mahkemesi’dir. Özel hükmün bulunması halinde, itirazlar kanunda belirtilen şekle uygun olarak yapılacaktır.

5326 S kabahatler Kanunu idari para cezası nasıl ödenir?

5326 sayılı Kanunun 5560 sayılı Kanunla değişik 17 nci maddesinin (3) numaralı fıkrasında “… Kişinin ekonomik durumunun müsait olmaması halinde, idarî para cezasının, ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenmesine karar verilebilir.

5326 sayılı Kanun 32 maddesi nedir?

5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Emre aykırı davranış” başlıklı 32 nci maddesinde; “ Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.

5326 sayılı kanun nedir?

5326 sayılı Kabahatler Kanunu; toplum düzenini, genel ahlâkı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla belirlenmiş ve çeşitli kabahatler olarak tanımlanmıştır. Hangi fiillerin kabahat oluşturduğu ve kabahat karşılığı olan yaptırımların türü, süresi ve miktarı, ancak kanunla belirlenir.

Idari para cezası e Devlete ne zaman düşer?

E devlete ceza ne zaman düşer? 3 iş günü içerisinde tüm bilgiler e-devlete düşmektedir. Trafik cezası tebligatı ne zaman gelir? Ceza kesinleştikten sonra 10 iş günü içerisinde tebligat gelmektedir.

You might be interested:  Gta Vice City Nasıl Para Kazanılır?

Idari para cezası ne zaman silinir?

İdari Para Cezası Zamanaşımı

100.000 Türk Lirası veya daha fazla para cezasını gerektiren kabahatlerde 5 yıl. 50.000 Türk Lirası veya daha fazla para cezasını gerektiren kabahatlerde 4 yıl. 50.000 Türk Lirasından az para cezasını gerektiren kabahatlerde 3 yıl.

Kabahat zamanaşımına uğrar mı?

K’nun 20/4. maddesinde nispi idari para cezasını gerektiren kabahatlerden dolayı farklı bir zamanaşımı süresi öngörülmüştür. Anılan düzenlemeye göre nispi idari para cezası gerektiren kabahatler, kabahatin işlendiği ya da neticenin meydana geldiği tarihten itibaren sekiz yıldır.

Polis idari para cezası yazabilir mi?

‘CEZAYI POLİS DEĞİL KAYMAKAMLIK YA DA VALİLİK KESEBİLİR’

Sulh Ceza Hakimliği Hıfzıssıhha Kanunu’na göre idari para cezalarının kolluk kuvvetleri tarafından kesilemeyeceği belirtilerek kesilen para cezası iptal edilmiş ve vatandaş haklı görülmüştü.

Tutanak tutulmadan ceza kesilir mi?

Sizce ceza yazmışlar mıdır? Tutanak yanında tutulmamış, imza falan hiçbir şey yok. Benim bildiğim tutanak tutulup bir örneği de ceza yazılan kişiye veriliyor.

Idari para cezası tebliğ edilmezse ne olur?

Bu süre içerisinde ilgilisi tarafından itiraz edilmezse, idari para cezası kesinleşir ve bu cezayı tebliğ tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ödemek zorunda kalır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector