Noterlere Verilen Para Cezası Ne Kadar?

Madde 157 – (18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Kanunun hükmüdür.) 50 nci maddenin 3 üncü fıkrası hükümlerine aykırı hareket eden noterlere ilk defasında 1 000 liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezası verilir. Eylemin tekerrürü halinde verileck ceza 3 000 liradan aşağı olamaz.

Noter numaraları neye göre verilir?

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte noter olanlara Adalet Bakan lığınca kıdemlerine göre sicil numarası verilir. Daha sonra noterliğe atananlara da işe başlama tarihlerine göre sicil numarası verilir.

Savcıların noter denetimi nasıl yapılır?

Cumhuriyet Savcılarınca üç nüsha olarak düzenlenecek denetim raporunun bir nüshası notere verilir, bir nüshası Savcılıkta saklanır ve diğer nüshası da denetimi izleyen bir hafta içinde Adalet Bakanlığına gönderilir.’ hükmü yer almakta ise de; denetim raporlarının Bakanlığımıza gönderilmesi konusunda halen bir mevzuat

Noterlere hangi hallerde disiplin cezası verilmez?

Bir kimsenin noterlikten önceki eylemleri meslekten çıkarma cezasını gerektirmedikçe disiplin kovuşturmasına konu olmaz. Noter, noterlikten ayrılsa da noterliği sırasındaki eylemleriyle ilgili disiplin kovuşturması devam etmektedir.

Noterlerin disiplin kovuşturmasını kim yapar?

“Kovuşturma izni” kenar başlıklı 153’üncü maddesinde; “Noterlerin, görevden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlarından dolayı kovuşturma yapılabilmesi Adalet Bakanlığının iznine bağlıdır.”

1 yılda kaç noter atanıyor?

Ancak, hala 3000 ve üzeri belge sahiplerinin atama talepleri Genel Müdürlüğümüze gelmektedir. Önceki yıllarda belge sahiplerinden noter olarak atananların sayısı yıllık 100 ilâ 120 arasında değişmiştir.

You might be interested:  FAQ: Eski Para Nasıl Satılır?

Noterlik sırasına nasıl girilir?

Görüşler

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi. (
 2. Sabıka kaydı. (
 3. Hukuk Fakültesi diploması veya çıkış belgesinin bir sureti (ilgili fakülte veya noter onaylı), eğer şahıs Türkiye Cumhuriyeti.
 4. Noterlik görevini devamlı ve gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malül olunmadığını açıkca gösterir, noterlik.

Noter denetimi ne zaman yapılır?

Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 83. maddesinde ise, Cumhuriyet Savcılarınca yılda en az bir defa Mayıs ayı içinde teftiş yapılacağı düzenlenmiştir.

Noterlerin denetimi kim tarafından hangi usulle yapılır?

Bunun dışında, noterler, Adalet Bakanlığı’na bağlı adalet müfettişlerinin, Cumhuriyet savcılarının ve Türkiye Noterler Birliği’nin gözetim ve denetimi altında faaliyet gösterirler.

Noterde yapılan işlemler nelerdir?

Noterde Yapılabilen İşlemler Nelerdir?

 • Evlenme sözleşmesi.
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşme.
 • Zilyetlik devri sözleşmesi.
 • Miras taksimi G.
 • Şirket sözleşmesi.
 • Sınırlı kullanım hakkı (irtifak hakkı) vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi.
 • Medeni Kanun’un 748.
 • Noterlik stajı nedir?

  Staj süresi bir yıldır. Noterlik stajı ücretlidir. Staj ücreti, Türkiye Noterler Birliğince tespit olunur ve stajın başlangıç tarihinden Adalet Bakanlığınca noterlik belgesinin verildiği tarihe kadar olmak üzere, Birlik bütçesinden ödenir.

  Noterde kimler çalışır?

  – Noter olmak için en az 4 yıl hakim, savcı, avukat ya da akademisyen olarak görev yapmanız gerekir. KİMLER NOTER OLAMAZ? Mahkeme tarafından kesinleşmiş olan bir karar sonucunda; avukat, savcı, memur, hakim ya da noter olmaktan men edilmemiş gerekir. Bu haklardan men edilen kişiler, noter olamazlar.

  Noterler hakkında soruşturma iznini kim verir?

  Ayrıca Genel Müdürlüğümüz tarafından noterler hakkında verilen kovuşturma iznine ve işten el çektirmeye dair işlemlerin bir örneği Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne tevdii edilmektedir.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Adblock
  detector