Sık sorulan: Boşanmada Bankadaki Para Paylaşımı Nasıl Olur?

Bankadaki para edinilmiş mal mıdır?

Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait olan tüm mallar, kaynağı- na, nasıl kazanıldığına bakılmaksızın kişisel mal sayılır (TMK. m. 220/2). Şu halde mal rejiminin başlangıcında banka hesaplarında bulunan paralar her bir eşin kişisel malıdır.

Boşanma banka hesapları kaç yıl geriye incelenebilir?

Hukuk Dairesi, dava açma süresi için ’10 yıl yerine 1 yıl ‘ kararını verdi. Boşanmadan sonra eşler birbirlerine karşı 10 yıl içinde mal rejimi alacakları, katılım payları için dava açabiliyorlardı. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi son kararında dava zamanaşımı süresini 1 yıl olarak belirledi.

Kalan miras edinilmiş mal mıdır?

Medeni Kanun’a göre evlilik sırasında eşlerden birine kalan miras, kendisine miras kalan eşin kişisel malı olarak kabul edilmiştir. Yani boşanma halinde, diğer eş mal paylaşımı sırasında eşine miras kalan mal üzerinde hiçbir hak talep edemez.

Boşanma davasında bankadaki para paylaşılır mı?

Boşanma davası sürecinde banka hesabına tedbir konması, hesapta var olan bakiyenin taraflardan birinin hak kaybı olmaması adına korunması için alınan bir karardır. Banka içerisinde bulunan bakiye ortak hak içerisinde değerlendirildiğinde mahkeme tarafında adil bir paylaşım yapılması gerekmektedir.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Youtubedan Ne Kadar Para Kazanılır?

Evliyken alinan ev ortak mı?

Evlendikten sonra çalışma karşılığı alınan ev, eşler arasında ortaktır. Ancak mal rejimi boşanma davasının açılması ile sona erdiğinden bu hesaplamalarda boşanma davasının açıldığı tarih önem arz eder. Ancak miras kalan kişisel bu mallar kiraya verildiğinden kişisel malın geliri yani kira geliri paylaşıma tabidir.

Banka hesap kayıtları ne kadar süre saklanır?

Anılan Kanun’un “Zamanaşımı”na ilişkin 62. maddesinde bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanların zamanaşımına tabi olduğu belirtilmiştir.

Katkı payı davası ne kadar sürer?

Katılma, Katkı ve Değer Artış Payı Alacağı Zamanaşımı Süresi Katılma alacağı, 01.01.2002 tarihinden önceki katkı payı alacağı, değer artış payı alacağı (01.01.2002’den sonraki katkı payı ) davalarında zamanaşımı süresi, boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren 10 yıldır.

Boşandıktan sonra tekrar mal paylaşımı davası açılır mı?

Anlaşmalı boşanma protokolünü düzenlerken eşler mal paylaşımını daha sonraya bırakmak isteyebilirler. Bu durumda eğer protokolde malların paylaşımına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemişse anlaşmalı boşanma gerçekleştikten sonra eşler birbirlerine karşı mal paylaşımı davası açabileceklerdir.

Hangi mallar edinilmiş maldır?

Bir eşin edinilmiş malları şunlardır:

  • Çalışmasının karşılığı olan edinimler.
  • Sosyal Güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler.
  • Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar.
  • Kişisel Malların gelirleri.

Boşanan çiftlerin mal paylaşımı nasıl olur?

Boşanmada mal paylaşımı, evlilik birliğinin mahkeme kararı ile sona ermesinden sonra, kural olarak evlilik içinde edinilmiş malların eşit bir şekilde paylaşılması esasına dayanır. Yani, önce boşanma davası yargılaması yapılır, boşanma kararı kesinleştikten sonra mal paylaşımı davası görülmeye başlanır.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Ev Hanımı Evde Nasıl Para Kazanır?

Babadan kalan miras eve eş ortak olur mu?

Sadece evlilik birliği sürerken vefat eden eşin babasından kalan mirasa sağ kalan eşi ortak olabilir. Boşanmış olan eşler, babadan kalan mirastan pay alamaz. Ancak boşanma davası sürerken vefat eşin mirasından pay alınabiliyor. Boşanmış olan eşin babadan kalan mirasta hakkı ise bulunmuyor.

Boşanma davası sırasında evde kim kalır?

Taraflar bir kişinin boşanma sürecinde evde kalması için anlaşmaya varma hakkına sahiptirler. Anlaşmaya varılıp, boşanma sürecinde evde kalan olarak belirlenecek kişi mahkemeye iletilirse, bilgisi iletilen kişi tapulu evde kalır.

Boşanma davasında nafaka miktarı neye göre belirlenir?

Nafaka tutarı tarafların maddi durumlarına göre belirlenir. Yoksulluk nafakası taraflardan birinin boşanma durumda büyük maddi kayıp yaşadığı durumlarda talep edilir. Nafaka belirlenirken tarafların kusur durumuna bakılmaz. Nafaka davalarında asıl kıstas tarafların ekonomik ve sosyal durumlarıdır.

Boşanma davasında Instagram kayıtları istenir mi?

Boşanma davasında whatsapp kayıtlarında olduğu gibi, taraflarca sunulan telefonlardaki instagram mesaj dökümlerinin de bilirkişi marifetiyle tespiti mümkündür. Ancak İnstagram isimli sosyal medya firmasına müzekkere yazılarak, mesajların dökümünün gönderilmesinin istenmesi mümkün değildir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *